Gratis verzendkosten bij bestellingen vanaf € 100,- DHL
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Privacyverklaring AlchemistShop.nl
Dit is de privacyverklaring van AlchemistShop.nl. In dit document wordt uitgelegd hoe Alchemist Shop omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Alchemist Shop de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij waarborgen uw privacy en doen er alles aan om uw gegevens te beschermen.

 

Grondslag verwerking:

Bij het verlenen van de diensten van AlchemistShop.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. Alchemist Shop verwerkt uitsluitend gegevens die wij noodzakelijk achten voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Alchemist Shop bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.alchemistshop.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van AlchemistShop.nl, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Alchemist Shop, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

 

AlchemistShop.nl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 

Noodzaak verwerking:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die AlchemistShop.nl biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Doel van de verwerking:

 

De persoonsgegevens die door AlchemistShop.nl verwerkt worden, hebben ten doel om:

 

 

Bewaartermijn:

De door AlchemistShop.nl verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. AlchemistShop.nl bewaart gegevens zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat AlchemistShop.nl uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal AlchemistShop.nl voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Verwerking door derden:

AlchemistShop.nl deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 

Beveiliging van Persoonsgegevens:

AlchemistShop.nl neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Website:

Door gebruik te maken van de website www.alchemistshop.nl. stem je in met de disclaimer/privacy beleid. AlchemistShop.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer/privacy beleid te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. AlchemistShop.nl aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op www.alchemistshop.nl. zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van AlchemistShop.nl.Cookieverklaring:

AlchemistShop.nl maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. AlchemistShop.nl mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.
De cookies die AlchemistShop.nl gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats.
Sociaal Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Sociaal Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Sociaal Media button aanklikt, wordt een Sociaal Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Sociaal Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Sociaal Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst AlchemistShop.nl uw naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.
Op de website van AlchemistShop.nl worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat AlchemistShop.nl informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via [email protected] gelieve onderwerp ”Cookie vragen’’ melden.

 

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

 

Rechten van betrokken:

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 
Klacht:

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop SmartShop.nl met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via [email protected] gelieve onderwerp “Klacht” melden, zodat wij uw klacht zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt AlchemistShop.nl u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy, maak uw BSN altijd onleesbaar. AlchemistShop.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen privacyverklaring:

AlchemistShop.nl kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Deze versie is opgesteld op 06-04-2022

Ik bevestig dat ik 18+ jaar of ouder ben en wil doorgaan. Wij maken ook gebruik van cookies zie onze voorwaarde en privacybeleid. Manage cookies